ترموستات

موتور دمپر

موتور شیر ( اکچوئیتور )
کاتالوگ موتور شیر
دانلود کاتالوگ محرک الکتریکی شیر ( موتور شیر یا اکچویتور ) : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

سرو موتور servomotor :
کاتالوگ سرو موتور
دانلود کاتالوگ سرو موتور هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

شیر موتوری 2 و 3 راهه :
کاتالوگ شیر موتوری
دانلود کاتالوگ شیر موتوری هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

کنترلر هانیول
کاتالوگ شیر موتوری
دانلود کاتالوگ انواع کنترلر هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

سنسور هانیول
کاتالوگ سنسور دما هانیول
دانلود کاتالوگ انواع سنسور هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

شیر فن کویل
کاتالوگ شیر فن کویل
دانلود کاتالوگ انواع شیر فن کویل هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

شیر فشار شکن
شیر فشار شکن
دانلود کاتالوگ انواع شیر فشار شکن هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

شیر فشار شکن
پرشر سوئیچ
دانلود کاتالوگ انواع پرشر سوئیچ ( Pressure Switch ) هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

شیر بالانسینگ
شیر بالانسینگ
دانلود کاتالوگ انواع شیر بالانسینگ ( Balancing Valve ) هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

فلوسوئیچ
شیر بالانسینگ
دانلود کاتالوگ انواع فلوسوئیچ ( Flow Switch ) هانیول : روی مدل مورد نظر کلیک کنید.

دانلود هندبوک هانیول
در صورت نیاز به هندبوک هانیول جهت طراحی تجهیزات تهویه مطبوع می توانید آن را از لینک روبرو دانلود کنید ( کتاب زبان اصلی ) :

ديدگاه غيرفعال مي باشد!