سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار هانیول :

لیست انواع سوئیچ اختلاف فشار هانیول ( Honeywell Differential Pressure Switch ) عرضه شده با فشار های مختلف:

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار DPS 200

سوئیچ اختلاف فشار 20 تا 200 پاسکال

مشاهده کاتالوگ

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار DPS 400

سوئیچ اختلاف فشار 40 تا 400 پاسکال

مشاهده کاتالوگ

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار DPS 500

سوئیچ اختلاف فشار 50 تا 500 پاسکال

مشاهده کاتالوگ

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار DPS 1000

سوئیچ اختلاف فشار 200 تا 1000 پاسکال

مشاهده کاتالوگ

سوئیچ اختلاف فشار هانیول

سوئیچ اختلاف فشار DPS 2500

سوئیچ اختلاف فشار 500 تا 2500 پاسکال

مشاهده کاتالوگ

احتمالا” مایل به بازدید از محصولات زیر می باشید :