دمپر بین کانالی RMM :

کنترل جریان هوای ساختمان های اداری ، هتل ها ، بیمارستان ها و …

ویژگی ها

کاربری : قطع و وصل و کنترل جریان هوا

رنگ : بدون رنگ

محل نصب : داخل سیستم کانال

جهت تهیه موتور های دمپر روی تصویر روبرو کلیک کنید.

مدل شرح قیمت
RMMAVDP دمپر بین کانالی دستی پره موازی – ورق 1 2,970
RMMAVDP دمپر بین کانالی دستی پره موازی – ورق 1.25 3,135
RMMAVDP دمپر بین کانالی دستی پره موازی – ورق 1.5 3,300
RMMAVDO دمپر بین کانالی دستی پره متقابل – ورق 1 3,025
RMMAVDO دمپر بین کانالی دستی پره متقابل – ورق 1.25 3,190
RMMAVDO دمپر بین کانالی دستی پره متقابل – ورق 1.5 3,355
RMMOVDP دمپر بین کانالی موتوری پره موازی – ورق 1 2,970
RMMOVDP دمپر بین کانالی موتوری پره موازی – ورق 1.25 3,135
RMMOVDP دمپر بین کانالی موتوری پره موازی – ورق 1.5 3,300
RMMOVDO دمپر بین کانالی موتوری پره متقابل – ورق 1 3,025
RMMOVDO دمپر بین کانالی موتوری پره متقابل – ورق 1.25 3,190
RMMOVDO دمپر بین کانالی موتوری پره متقابل – ورق 1.5 3,355
RMMFFD دمپر حریق فیوزی ورق 1 2,970
RMMFFD دمپر حریق فیوزی ورق 1.25 3,135
RMMFFD دمپر حریق فیوزی ورق 1.5 3,300
RMMOFD دمپر حریق موتوری ورق 1 2,970
RMMOFD دمپر حریق موتوری ورق 1.25 3,135
RMMOFD دمپر حریق موتوری ورق 1.5 3,300

فرمول محسابه قیمت دریچه دمپر

محصولات مرتبط :